Home / Biskup Antonín Podlaha

Biskup Antonín Podlaha

Poutní cesta do Hájku

 

Popis poutní cesty z knihy biskpa Antonína Podlahy.

Při cestě vedoucí od Prahy, k Hájku zbudováno bylo vletech 1720—24 nákladem dobrodinců dvacet kapliček. V pamětní knize klášterní zachoval se zajímavý původní tušovaný nákres z roku 1720, jenž podává dva ‚varianty‘, dle nichž kaple měly býti provedeny.

Ve výklencích byly malby na omítce, znázorňující v hořejší polovici výjevy ze života Panny Marie, v dolejší pak polovici výjevy ze života sv. Františka. Nad výklenkem pod římsou byl znak dobrodince, jehož nákladem kaplička byla zbudována.

V následujícím přehledu podáváme popis maleb v kapličkách, jakož i jména dobrodinců, jichž nákladem kapličky byly zbudovány:

1. Vyobrazení Hájku, nad nímž zobrazeni dva andělé nesoucí Loretánský domek; po stranách sv. František a sv. Antonín. Zbudována nákladem arcibiskupa Ferdinanda hraběte Khuenburga.
2. Nahoře: Očekávání narození Panny Marie Joachimem a Annou ; dole: Opat Joachim O.S.B. předpovídá narození sv. Františka. Nákladem hrabete z Vrtby, nejvyššího purkrabí král. Českého.
3. Nahoře: Neposkvrněné početí Panny Marie; dole: Sv. František obklopený klečícím zástupem svých duchovních synův. Nákladem Antonína Jana hraběte Nostice, nejv. hofmistra.
4. Nahoře: Narození P. Marie a v pozadí jakoby v mlhách narozeni Pána Ježíše; dole: Narození sv. Františka. Nákladem Josefa hraběte z Valdštýna, nejv. maršálka, a manželky jeho.
5. Nahoře: Tříletá P. Maria uvedena do chrámu, aby Bohu sloužila; dole: Sv. František odkládá. před biskupem Asisským světský šat svůj a zříká se světa. Nákladem hraběte Jana Arnošta Antonína Schaffgotsche, král. místodržitele, a manželky jeho.
6. Nahoře: Panna Maria zasnoubena se sv. Josefem; dole: Sv. František skládá slib v ruce Innocence III. a tak sebe a syny své zasnubuje Bohu. Nákladem Františka Josefa hraběte Černína, král, místo držícího.
7. Nahoře: Zvěstování Panny Marie; dole: sv. František dostává na přímluvu Panny Marie od Pána Ježíše odpustky porciunkule. Nákladem hraběte Františka Josefa Schlika a manželky jeho.
8. Nahoře: P. Maria pozdravuje sv. Alžbetu; dole: Sv. František setkává a pozdravuje se se sv. Dominikem. Nákladem hraběte Jana Filipa ze Sikingenu, polního maršálka a velitele Pražského, hra manželky jeho.
9. Nahoře : Narození Páně ; dole : Sv. František přijímá Jesulátko z rukou P. Marie. Opět nákladem nejv. hofmistra hraběte Nostice.
10. Nahoře : Klanění se sv. Tří králů; dole : Sv. František rozesílá bratry své hlásati evangelium. Opětně nákladem Frant. Josefa hrab. rozesílá Černína a manželky jeho.
11. Nahoře : Očišťování Panny Marie ; dole : Sv. František válí se v trní, aby čistotu zachoval. Nákladem bratří hraběte Františka Karla z Clary-Aldringen, nejvyššího lovčího král. Českého, a Jana Filipa z CIary-Aldringen, král. místodržícího.
12. Nahoře: Útěk do Egypta; dole: Sv. František ubírá se do Egypta, aby tam kázal před sultánem. Nákladem Josefa Františka z Goltze, král. místodržícího.
13. Nahoře: Ježíšek v domácnosti dlí s P. Marií a sv. Josefem; dole: Sv. František a sv. Klára rozjímají spolu o věcech Božských. Nákladem nejmenovaného.
14. Nahoře : Dvanáctiletý Ježíš uprostřed učitelův a zákonníků ve chrámě; dole: Papež ve snách zři, kterak sv. František podpírá basiliku Lateránskou, hrozící sesutím. Nákladem magistrátu Starého města Pražského.
15. Nahoře: Ježíš loučí se se svou Matkou, aby nastoupil utrpení; dole: Sv. František rozjímá o utrpení Páně. Nákladem velkovévodkyně Toskánské Anny Marie Františky.
16. Nahoře: Kristus Pán na kříži, po stranách P. Maria a sv. Jan; dole: Sv. František na hoře Alvernii stigmatisován. Nákladem hraběte Františka Arnošta z Valdštýna a manželky jeho.
17. Nahoře: Seslání Ducha sv. na P. Marii a apoštoly; dole: Svatý František na ohnivém voze; žáci prosí, aby naplněni byli duchem jeho. Nákladem knížete z Lobkovic.
18. Nahoře: Smrt Panny Marie; dole: Smrt sv. Františka. Nákladem hraběte Františka Damiana ze Šternberka.
19. Nahoře: Nanebevzetí P. Marie; dole: Sv. František po smrti stojí vzpřímen. Nákladem hrabete Karla Joachima z Bredy a manželky jeho.
20. Nahoře: Korunování Panny Marie; dole: Sv. František ve slávě nebeské. Nákladem hrabete Karla Joachima z Bredy.

Na zřízení jedné kaple dal každý z dobrodinců 220 zl., a to 200 zl. na zbudování kaple a 20 zl. na udržování její. Zedník František Fortin obdržel 50 zl. za každou kapli, za všechny tedy 1000 zl.;František kameník Herstorff obdržel za každou 70 kapli zl., úhrnem tedy 1400 1000zl.; malíř Schar (Schor?) obdržel za každou 30 zl., celkem 600 zl. .

V letech 1751—52 byly všechny kapličky opraveny; jednotlivé z nich opravovány byly častěji; roku 1773 opraveno bylo 10 kaplí počínajíc od Hájku ku Praze a znaky a obrazy na nich nově vymalovány; roku 1774 opraveny byly týmž způsobem kaple ostatní; posléze opraveny byly kaple ty v letech 1899 — 1900. Tehdáž již jich bylo pouze čtrnáct.

Top