Home / Dotace Středočeského kraje

Dotace Středočeského kraje

„Františkánský klášter v Hájku u Červeného Újezdu – oprava východního v roce 2018“

V roce 2018 byla Provincii bratří františkánů poskytnuta dotace podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci Tematického zadání Obnova památek za účelem zajištění realizace Akce/Projektu Františkánský klášter v Hájku u Červeného Újezdu – oprava východního křídla, evidenční číslo Akce/Projektu KUL/OKP/ 033554/2018.

Předmětem smlouvy bylo poskytnutí Provincii bratří františkánů neinvestiční dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 500.000,00 Kč.

Celkové finanční náklady na realizaci Akce/Projektu v r. 2018 činily 3,552.835,80 Kč.

Provincie bratří františkánů Akci dofinancovala ze svých zdrojů ve výši 3,052.835,80 Kč.

 

Specifikace Akce: stavební práce za účelem zprovoznění 1. etapy východního křídla kláštera Hájek.

Práce byly soustředěny zejména na obnovu prostor  bývalého refektáře – místnost č. 110 a jeho zázemí – místnost č. 109 bývalá kuchyňka/zázemí.

Základní vzorek rozsahu prací realizovaných na základě podrobných průzkumů  před zahájením vlastních prací za účasti zástupců orgánů památkové péče:

  • výměna některých prvků PSV – výměna 8 kusů oken,
  • úprava vnitřních povrchů – omítek: na základě výsledků provedeného rozsáhlého stratigrafického průzkumu, který měl za úkol vyloučit existenci případné dekorativní úpravy na bočních zdech a klenbě refektáře, byl vypracován postup oprav ploch zdí a klenby: nesoudržné nepůvodní nátěry hlinek a vápna spolu se štukovými mezivrstvami byly mechanicky odstraněny s ohledem na degradované původní omítkové souvrství a původní barevnou úpravu v hnědo-šedivém odstínu v celé ploše zdí a klenby. Takto odkrytá nejstarší plocha byla zpevněna vápenným mlékem, chybějící místa byla zednicky opravena vápennými materiály a utažena tzv. „gletováním.“ Praskliny byly zpevněny vápennou kaší. Vystouplé vysprávky, zejména po rozvodu instalací, byly zabroušeny do úrovně původní omítkové plochy. Takto vyspravený povrch byl celoplošně přetažen vápennou gletovanou omítkou,
  • celoplošná výmalba (657 m2) v řešených místnostech,
  • realizace nové podlahy: původní skladba neprovětrávané podlahy navrhovaná v PD z roku 2014 byla znovu posouzena objednatelem, projektantem, zástupcem památkářů. Na základě nových skutečností byla skladba podlahy přehodnocena a bylo dohodnuto a jmenovanými odsouhlaseno, že bude vypracován dodatek k PD s použitím systému tzv. iglú = nenasákavé tepelně izolační hmoty. Byly doplněny násypy nad obnaženými klenbami s použitím nových nášlapných povrchů, byla položena podkladní betonová mazanina (12 m3), a nakonec byla položena nová dlažba (139 m2),
  • renovace a doplnění chybějících dveří,
  • .

Vyhodnocení a výsledky akce obnovy kulturní památky v r. 2018:

Zdárné dokončení první etapy obnovy východního křídla umožní plnohodnotné užívání a využití refektáře a kuchyňky pro celospolečenské využití i pro aktivity Provincie bratří františkánů.

Věřme, že i v letech následujících se podaří v postupné obnově východního křídla pokračovat. Všem sympatizantům, dárcům, pomocníkům a brigádníkům, v neposlední řadě i provádějící firmě patří veliké Pán Bůh zaplať!

 

 

 

 

Top