Home / Opravy v hájeckém klášteře

Opravy v hájeckém klášteře

Klášter v Hájku byl široko daleko znám jako rajská zahrada a místo, kde vládl pokoj a mír. Bratři františkáni, kteří zde až do roku 1950 požehnaně působili, pamatovali nejen na přicházející poutníky, aby jim zprostředkovali kousek nebe, ale také se pečlivě starali o celý areál, včetně zahrady a lesa, který dotvářel komplex poutního místa.

Když se v roce 1991, po navrácení kláštera františkánům, mohli pamětníci starých časů opět přijít podívat na místo, které jim kdysi bylo tak milé, zaplakali. Celý komplex byl skutečně v žalostném stavu. Postupné opravy mohly začít až v roce 1997. Vzhledem k omezeným finančním možnostem se každý rok udělá jen to, co je nezbytné.

K některým opravám většího rozsahu přispívá Ministerstvo kultury i Středočeský kraj.
Stručný přehled provedených oprav.
Vzhledem k rozsahu a četnosti nejrůznější prací zde nejsou vyjmenovány všechny opravy a úpravy, které se postupně v klášteře provádí.

Rok 2018

Rok 2017
Rekonstrukce zastřešení další části západního křídla (dotace Středočeského kraje)
Kompletní projekční zpracovávání podkladů pro obnovu východního křídla
Postupné geodetická zaměřování jednotlivých částí areálu
Odstranění vojenské tesko buňky od vstupní brány

 

 

Rok 2016
Obnova komínů a vikířů
Kachlová kamna
Elektro práce

 

 

Rok 2015
Obnova vodárny
Rozvedení vodních a elektro sítí po klášterním areálu

 

 

 

 

 

Rok 2014
Práce související s odstraňováním dřevomorky v kapli a v refektáři
Projekční práce elektro rozvodů
Zpracovávání stavební dokumentace východního křídla kláštera a dalších dílčích částí
Restaurátorský průzkum východního křídla
Zhotovení dělící stěny
Obnova věžičky východního křídla
Vybudování vodního pítka
Zhotovení přístřešku pro dříví

Rok 2013
Byly provedeny další úpravy v osvětlení obytné části kláštera. Velkou starostí se nám však stala dřevomorka, která si našla jak loretánskou kapli, tak i velkou kapli kláštera. Brigádnickou pomocí byla postupně odstraněna podlaha a vyvezena suť z dřevomorkou napadených částí kláštera (více než čtyřicet velkých kontejnerů).

Největší stavební akcí v tomto roce se stala obnova ohradní zdi u zahrádky svatého Antonína, která již byla z velké části v naprosto dezolátním stavu, a zbytku zdí hrozilo úplné sesutí.

 

Rok 2012
Pokračuje postupná obnova elektroinstalace a vodovodních rozvodů. Velkou stavbou roku se staly nová kachlová kamna v kapli kláštera. Postupujeme v rekonstrukci zastřešení – severního křídla kláštera i v restaurování hájeckého oltáře – čelní mříže. Oprava několika oken a zhotovení vstupních dvoukřídlých dveří v obytné části kláštera. Byly též nainstalovány staré varhany do velké kaple.

Rok 2011

Oprava krovů na západním křídle. Stále s finanční pomocí Ministerstva kultury – PZAD. (Program záchrany architektonického dědictví).

Na místě původního oltáře Panny Marie v severním ambitu, je zbudován nový liturgický prostor. Touto náročnou obnovou je umožněno slavit mši svatou pro velké množství poutníků pod širým nebem. i na tuto akci přispěl Středočeský kraj z fondu Hejtmana.

Pokračuje restaurování hájeckého oltáře.

Rok 2010

Oprava krytiny a krovů postupuje do západního křídla.

Pokračuje se v restaurování dalších částí oltáře a historické knihovny.

Odstraňuje se poslední část betonů v ambitu a zároveň je odstraněna betonová rampa přiléhající k severní části kláštera.

Rok 2009

Pokračuje oprava krytiny a krovů na jižním křídle.

Restaurování hájeckého oltáře – svícnů a relikviářů. (Vše je zatím uloženo v klášteře u Panny Marie Sněžné v Praze)

Restauruje se historická knihovna. Knihy z této knihovny byly v padesátých letech vyvezeny a část z nich byla navrácena do kláštera v Praze.

Rok 2008

S opravou krovů se pokračuje na jižním křídle kláštera. Též se pokračuje v opravě ohradní zdi štěpnické zahrady, na kterou i v tomto roce přispěl Havarijní fond Ministerstva kultury.

V rámci programu Ministerstva kultury pro restaurování movitých kulturních památek jsme i v letošním roce obdrželi dotaci na restaurování svatostánku hájeckého oltáře.

Jsou též restaurovány dřevěné stupně k tomuto oltáři.

Je restaurována čtveřice původních dveří k celám.

Je zbudována kuchyňka a sociální zařízení v prvním patře kláštera a původní klášterní chór je obnoven pro větší společenské akce.

Rok 2007

Oprava krytiny a krovů nad Loretou, včetně oprav spadlých říms.

S přispěním grantu Středočeského kraje se začíná postupné restaurování vzácného hájeckého oltáře.

Pokračuje se v restaurování nástěnných maleb Loretánské kaple a též v odstraňování betonů.

Rok 2006

Za značné pomoci Ministerstva kultury a Středočeského kraje začíná kompletní oprava krytiny a krovů na celém klášterním areálu. Stav střechy a krovů byl shledán silně havarijní. S obnovou se začíná na východním křídle kláštera.

V tomto roce začíná též náročné restaurování nástěnných maleb Loretánské kaple. Odstraňuje se olejová přemalba a dostáváme se na původní freku.

Pokračuje se v opravě ohradní zdi.

Rok 2005

Je provedena oprava barokní brány do zahrady a též se provádí oprava ohradní zdi ve štěpnici. Silným větrem bylo vyvráceno několik stromů, které svým pádem zbouraly část ohradní zdi.

Rok 2004

Pokračuje se v opravě oken v 1. patře kláštera a v odstraňování betonů.

Rok 2003

Opravuje se krov a střešní plášť zahradního altánku, který již hrozil sesutím.

Jižní část východního křídla v 1. patře byla upravena pro možnost bydlení.

Rok 2002

Pokračuje se v opravě poustevny.

Rok 2001

Upravují se některé místnosti v klášteře.

V přízemí byla provedena výměna deseti oken.

Probíhá oprava střechy na původní poustevně.

Rok 2000

Dílčí opravy střechy a pokračování v opravách uvnitř areálu.

Původní refektář bratří byl upraven tak, aby mohl sloužit jako kaple. Tento prostor se stal místem slavení mše svaté.

Stále se pokračuje v odstraňování betonů z ambitů.

Rok 1999

Probíhala oprava hlavní klášterní brány a též opravy některých vnitřních prostor kláštera.

Rok 1998

Začalo se s postupným vybouráváním betonových podlah v prostorách klášterního ambitu. Práce byly ukončeny až v roce 2010. Ambity byly vybetonovány v době, kdy klášter sloužil armádě.

Narušená statika kleneb ambitu byla zajištěna vyztužením tří nosných pilířů.

Bylo provedeno celkové odvodnění dvora kláštera.

Byla provedena dílčí oprava římsy a střechy apsidy atd.

Rok 1997

Restaurování kamenného portálu je přímo symbolické první větší dílo, aby každý, kdo přichází, do kláštera vstoupil obnoveným hlavním vstupem.

Top